Stichting Flevolandse Patiëntenfederatie

Rekeningnummer NL68INGB0007980441.

KvK nr. 6922011; RSIN 857788814

Van oudsher zijn cliënten- en patiëntenorganisatie vaak georganiseerd op basis van een specifieke aandoening of de rol die ze hebben bij een specifieke aanbieder van zorg. Ze zorgen voor lotgenotencontact, geven informatie en voorlichting en ze behartigen de belangen van hun achterban.

In de zorg is er echter ook vaak sprake van complexe situaties die de afzonderlijke organisaties overstijgen en die om een gezamenlijke en/of regionale aanpak vragen.

De demografische ontwikkelingen in Flevoland, het zorgvuldig omgaan met de beperkte maatschappelijke gelden en het dreigend te kort een professionele hulpverleners dwingen toenemend tot meer samenhang en samenwerking over de schotten tussen sociaal domein en zorg. Alleen zo kunnen we de juiste zorg op de juiste plek te kunnen organiseren.

Vanuit die holistische visie op het burger/cliënt/patiënt belang wil de Flevolandse Patiëntenfederatie samen met de regionale aanbieders van wonen, welzijn en zorg en de financiers, de zorgverzekeraars en de gemeenten, innovatief en toekomstbestendig invulling geven. 

De Flevolandse Patiëntenfederatie wil op regionaal niveau de krachten bundelen middels de Raad van Deelnemers waarvan cliënten-, patiënten- en adviesraden sociaal domein in Flevoland lid kunnen zijn. Op die manier kunnen deze organisaties mede vorm geven aan het te voeren beleid.

Het bestuur van de Flevolandse Patiënten Federatie bestaat uit vrijwilligers afkomstig uit de drie FPF- adviesraden NOP/Urk, Lelystad/Dronten en Almere.

De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden om niet.

Doel Flevolandse Patiëntenfederatie 

  1. het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van patiëntenorganisaties in de regio Flevoland;
  2. het stimuleren van gezamenlijke beleidsontwikkeling en innovatie in de gezondheidszorg waarbij gezondheid wordt gedefinieerd als het vermogen om zich te kunnen aanpassen en de eigen regie te voeren in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen in het leven;
  3. het bieden van een platform voor de samenwerkende patiëntenorganisaties om in de dialoog met aanbieders en financiers de kwaliteit en samenhang in de uitvoering te bevorderen van WMO, WZV, WLZ, wet jeugdzorg en participatiewet en deze in de inkoopvoorwaarden vast te leggen;
  4. het uiten van klachten en voeren van procedures over besluiten en maatregelen die de omvang en de kwaliteit van zorg en/of welzijn negatief kunnen beïnvloeden met betrekking tot individuele patiënten/cliënten, de mededinging tussen zorgaanbieders, zorgverzekeraars en tussenpersonen kan beperken dan wel misbruik van een machtspositie in de hand kan werken.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.