Stichting Flevolandse Patiëntenfederatie

Van oudsher hebben landelijke patiëntenorganisaties drie functies: ze zorgen voor lotgenotencontact, geven informatie en voorlichting en ze behartigen de belangen van hun achterban.
Grotere patiëntenorganisaties hebben vaak een structuur met een landelijk bureau, regionale besturen en lokale afdelingen. Daardoor kunnen ze het lokale niveau relatief gemakkelijk ondersteunen met materialen, trainingen en professionele hulp. Ook zijn ze door de afdelingen al lokaal aanwezig. Dat geldt minder of niet voor verenigingen voor zeldzame aandoeningen. Vanzelfsprekend doet ook de aard van de ziekte ertoe: de leden en vrijwilligers van de ene vereniging zijn veel meer en langer inzetbaar dan die van de andere. De consequentie van deze verschillen is dat er niet één strategie voor lokale belangenbehartiging is die voor alle organisaties even goed werkt.

De Flevolandse Patiënten Federatie wil op regionaal niveau daarom de krachten bundelen.

Doel Patiëntenfederatie Flevoland

  1. het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van patiëntenorganisaties in de regio Flevoland;
  2. het stimuleren van gezamenlijke beleidsontwikkeling en innovatie in de gezondheidszorg waarbij gezondheid wordt gedefinieerd als het vermogen om zich te kunnen aanpassen en de eigen regie te voeren in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen in het leven;
  3. het bieden van een platform voor de samenwerkende patiëntenorganisaties om in de dialoog met aanbieders en financiers de kwaliteit en samenhang in de uitvoering te bevorderen van WMO, WZV, WLZ, wet jeugdzorg en participatiewet en deze in de inkoopvoorwaarden vast te leggen;
  4. het uiten van klachten en voeren van procedures over besluiten en maatregelen die de omvang en de kwaliteit van zorg en/of welzijn negatief kunnen beïnvloeden met betrekking tot individuele patiënten/cliënten, de mededinging tussen zorgaanbieders, zorgverzekeraars en tussenpersonen kan beperken dan wel misbruik van een machtspositie in de hand kan werken.

In iedere gemeente is onafhankelijke cliëntondersteuning aanwezig…

… maar veel mensen kennen deze onvoldoende. De gemeente voorziet hierin, maar er zijn ook patiëntenorganisaties die cliëntondersteuning beschikbaar stellen voor hun leden via vrijwilligers van de eigen organisatie. Vaak is ondersteuning op afstand beschikbaar: adviespunten, consulenten, vraagbaken bij het landelijk bureau.
De FPF wil de onafhankelijke cliëntenondersteuning coördineren en de krachten ook hier bundelen en daarnaast de ondersteuners scholen en coachen.

Doordat steeds meer patiënten ondersteuning van de gemeente nodig hebben, is het van belang om met gemeenten in gesprek te zijn en lokaal het beleid te beïnvloeden. Als er zich lokaal problemen voordoen met een patiënt, dan moet deze dat lokaal kunnen melden. Wat staat er in de gemeentelijke verordeningen en wat betekenen deze voor de patiënten? Hoe is de inkoop geregeld? Hoe zorg je dat je aan de juiste gesprekstafels terechtkomt en dat er daar ook naar je geluisterd wordt?
De FPF zal aansluiting zoeken bij de participatieraden, Wmo-raden en cliëntenraden die in gemeenten actief zijn. Zij hebben immers een formele functie om de gemeenteraad te adviseren over beleid dat kwetsbare burgers treft. De FPF wil op locaal/regionaal niveau met aanbieders en financiers structureel overleggen over de kwaliteit van de zorg op maat en het zorgvuldig omgaan met de maatschappelijke gelden.

Cruciaal daarbij is om lokaal/regionaal aan de slag te gaan met vragen waarbij alle betrokken partijen belang hebben. Zo is Alzheimer Nederland al een paar jaar bezig met de campagne om gemeenten dementievriendelijk te maken. De lokale afdelingen merken dat ze gemakkelijker binnenkomen bij de gemeente als ze laten zien dat ook andere kwetsbare burgers baat hebben bij een dementievriendelijke gemeenschap én als de vertegenwoordigers van die burgers zijn aangehaakt.
De FPF wil de samenhang en samenwerking in wonen, welzijn en zorg bevorderen. Professionals moeten de ruimte krijgen om over de schotten heen multidisciplinair veiligheid en zorg te kunnen leveren.

De landelijke patiëntenorganisatie kunnen ondersteunen in die situaties die lokaal niet of moeilijk opgelost kunnen worden. In grote, goed georganiseerde patiëntenorganisaties met een relatief vitaal ledenbestand is het mogelijk dat een belangrijk deel van de belangenbehartiging door lokale afdelingen samen met lokale partners wordt opgepakt, daarin ondersteund door coachende beroepskrachten, digitale en fysieke uitwisselingsmogelijkheden en up-to-date-informatie. In kleine organisaties zal die verhouding anders zijn en komt de nadruk te liggen op maatwerk aan individuele patiënten en samenwerking met gelijkgestemde patiëntenorganisaties.
De FPF wil door alle regionaal/lokaal georganiseerde patiënte/cliëntenorganisaties middels de Raad van Deelnemers te bundelen zorgen dat het belang van iedere burger in de driehoek met de aanbieders van wonen, welzijn en zorg en de financiers zo goed mogelijk tot zijn recht komt.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.