Onze rol en werkwijze

Sinds 2017 is de Flevolandse Patiëntenfederatie (FPF) de gesprekspartner vanuit cliëntperspectief voor zorgaanbieders en financiers in Flevoland. Dit doet ze vanuit het model van positieve gezondheid. De FPF is een vrijwilligersorganisatie die bestaat uit burgers met een actief netwerk in zorg- en welzijn in Flevoland, samen met het bestuur zijn zij de FPF-vertegenwoordigers. De FPF is een van de actieve patiëntenorganisaties te midden van andere patiëntenorganisaties en werkt nauw samen met verschillende partners. De FPF heeft partnerorganisaties, die lid zijn van de Raad van deelnemers. Dat zijn organisaties die zich actief bezighouden met het patiënten-, cliënten-, en burgerperspectief van de zorg in Flevoland.

De FPF verbetert de kwaliteit van zorg in Flevoland door het belang van de patiënt en diens mantelzorgers te behartigen in gesprekken met financiers en zorgaanbieders. De FPF voert het gesprek over onderwerpen die over schotten in zorg en welzijn heen gaan.

Dit gesprek voert de FPF op drie niveaus:

Provinciaal
 • Zorgtafel
 • Preventiecoalitie
 • Overleg GGZ-sector
 • Overleg maatschappelijke opvang
Regionaal*
 • Noordoostpolder, Urk
 • Lelystad, Dronten, Zeewolde
 • Almere
Gemeentelijk
 •  WMO (gemeente)
 • Jeugdzorg (gemeente)
 • Beschermd wonen (gemeente)
 • Huisartsenzorg
 • Kraamzorg
 • Welzijn
 • Wijkteams
 • Maatschappelijk werk

*Het regionaal niveau is opgedeeld in verzorgingsgebieden van de ziekenhuizen Antonius, St. Jansdal en Flevoziekenhuis.

Om dit gesprek te kunnen voeren halen de FPF-vertegenwoordigers input op bij partnerorganisaties en het eigen netwerk. Het kan dus gaan om contact met individuele burgers van Flevoland maar ook om contact met organisaties als een voedselbank en een cliëntenraad. De FPF heeft niet de pretentie de mening van alle Flevolandse burgers te verwoorden, zelfs niet de mening van alle patiënten- en cliëntenorganisaties, maar kan door haar uitgebreide netwerk een gedragen mening vormen.

Informatie-uitwisseling, belangenbehartiging en beleidsbeïnvloeding vormen de basis van het werk van de FPF en dit vindt plaats op verschillende fronten.  De informatie-uitwisseling kan in 3 soorten worden onderverdeeld. Het doel van de FPF is om de informatie die is verzameld in te brengen in het gesprek met zorg financiers en zorgaanbieders.

Uitwisseling tussen FPF-vertegenwoordigers en professionals van zorgaanbieders en financiers
Activiteiten
 • Deelname aan formele en informele overleggen met professionele partijen. In bilaterale vorm en in structurele overleggen met meerdere partijen.
 • De FPF brengt wensen en standpunten in over hoe de zorg beter  georganiseerd zou kunnen worden.
 • Tevens krijgt de FPF daarbij weer relevante informatie terug
Kanalen
 • Vergaderingen en bijeenkomsten
 • Mail en telefonisch contact
 • Brieven/mails met standpunten
 • Standpunten via mediakanalen delen
Informatie-uitwisseling tussen bestuur FPF en (georganiseerde) burgers -Input ophalen bij georganiseerde patiënten- en cliëntenorganisaties, Adviesraden Sociaal Domein en ook met andere vrijwilligersorganisaties of individuele burgers.
Activiteiten
 • Input ophalen bij georganiseerde patiënten- en cliëntenorganisaties, Adviesraden Sociaal Domein en ook met andere vrijwilligersorganisaties of individuele burgers.
 • De FPF kan vanuit eigen activiteiten ook relevante informatie doorgeven aan deze organisaties.
Kanalen
 • Vergaderingen en bijeenkomsten
 • Mail en telefonisch contact
 • Informeel contact betrokkenen
 • Nieuwsbrief en website FPF
Informatie-uitwisseling tussen FPF-vertegenwoordigers onderling
Activiteiten
 • Bespreken wat in de verschillende regio’s speelt en informatie delen over beleid en gesignaleerde problematiek bij o.a. het Rijk, de provincie, de (samenwerkende) gemeentes, de verzekeraars en de grote aanbieders.
 • Als FPF komen tot gezamenlijke standpunten en prioritering over de eigen activiteiten.
 • Vrijwilligers helpen elkaar met lokale activiteiten en leggen verbanden waardoor succesvolle acties op de ene plek ook op andere kunnen worden benut.
Kanalen
 • Vergaderingen en bijeenkomsten
 • Mail en telefonisch contact
 • Nieuwsbrief en website FPF
 • Netwerkoverleg, themagroep

Om bovenstaande doelen te behalen is de FPF opgedeeld in de volgende rollen en taken:

 1. Dagelijks bestuur. Bestaand uit een voorzitter, vicevoorzitter, penningmeester, secretaris en eventueel algemene bestuursleden. Het dagelijks bestuur coördineert organisatorische zaken en is de spin in het web van de organisatie. Notuleren van bestuursvergaderingen is een vaste taak van de secretaris en beheren van de financiën van de penningmeester.
 1. Algemeen bestuur. Bestaand uit het dagelijks bestuur en FPF-vertegenwoordigers die elk een eigen taak binnen de FPF coördineren.

Zowel leden van het dagelijks als het algemeen bestuur coördineren en/of zijn actief in de volgende netwerken:

 1. Lokale netwerken. In dit lokale netwerk is afstemming met andere lokaal actieve patiënten- en cliëntenorganisaties en adviesraden Sociaal Domein. Vanuit dit lokale netwerk wordt invloed uitgeoefend op de lokale aanbieders en gemeente.
 2. Provinciale en regionale activiteiten. Denk hierbij aan deelname aan de Zorgtafel, overleg met zorgverzekeraars en contact met regionale zorgaanbieders. Er wordt ook contact onderhouden met andere provinciaal actieve patiënten- en cliëntenorganisaties.
 1. Thema netwerken. Actieve burgers denken op provinciaal niveau mee over mogelijke verbeteringen binnen een thema zoals GGZ, jeugdzorg of preventie. Ook het actief contact onderhouden met de patiënt- en cliëntorganisaties rond dit thema en het beïnvloeden van de professionele organisaties in dit veld horen hierbij.

Naast deelname aan de netwerken kunnen leden van het dagelijks en het algemeen bestuur de volgende taken vervullen:

 1. Vertalen van beleidsinformatie naar acties voor de FPF. Verzamelen en lezen van beleidsstukken van het ministerie van VWS en Flevolandse gemeentes, vakliteratuur over de zorg en informatie van goede initiatieven elders. Vertalen van deze stukken naar actie kan zijn in de vorm van een inspraakreactie in een gemeenteraad, schrijven van een artikel of doen van een pilotvoorstel  richting verzekeraar of zorgaanbieder.
 2. Communicatie en organisatie interne activiteiten FPF. Denk hierbij aan het onderhouden van de website, coördineren van de nieuwsbrief, organiseren van bijeenkomsten en aanvragen en verantwoorden van subsidies.
DAGELIJKS BESTUUR
Samenstelling

Voorzitter, vice-voorzitter, penningmeester en secretaris

Taken

Coördineren organisatorische FPF zaken en vormen knooppunt van de verschillende activiteiten binnen de organisatie.

ALGEMEEN BESTUUR
Samenstelling

Leden van het dagelijks bestuur en de vertegenwoordigers

Taken
 • Het coördineren van en deelnemen aan een lokaal netwerk/adviesraad/lokale afdeling van de FPF
 • Het coördineren van en deelnemen aan provinciale en regionale activiteiten
 • Het coördineren van en deelnemen aan een thema-netwerk
 • Vertalen van beleidsinformatie naar acties voor de FPF
 • Communicatie en organisatie interne activiteiten FPF

Wil je op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!