Manifest

Manifest Flevolandse Patiënten Federatie
Zorg voor samenhang tussen welzijn en zorg

Doel Patiëntenfederatie Flevoland

  1. het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van patiëntenorganisaties in de regio Flevoland
  2. het stimuleren van gezamenlijke beleidsontwikkeling en innovatie in de gezondheidszorg waarbij gezondheid wordt gedefinieerd als het vermogen om zich te kunnen aanpassen en de eigen regie te voeren in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen in het leven.
  3. het bieden van een platform voor de samenwerkende patiëntenorganisaties om in de dialoog met aanbieders en financiers de kwaliteit en samenhang in de uitvoering te bevorderen van WMO, WZV, WLZ, wet jeugdzorg en participatiewet en deze in de inkoopvoorwaarden vast te leggen.
  4. het uiten van klachten en voeren van procedures over besluiten en maatregelen die de omvang en de kwaliteit van zorg en/of welzijn negatief kunnen beïnvloeden met betrekking tot individuele patiënten/cliënten, de mededinging tussen zorgaanbieders, zorgverzekeraars en tussenpersonen kan beperken dan wel misbruik van een machtspositie in de hand kan werken.

” Versterk regionaal samenhang en zeggenschap in welzijn en zorg
” Betrek de samenwerkende patiënten /cliëntenorganisaties als gelijkwaardige partner bij de dialoog tussen financiers en aanbieders
” Maak van eenzijdige diagnose behandelketens integrale netwerken van zorg en welzijn
” Betrek de context van de patiënt bij de bij het behandel aanbod
bewuster omgaan met de vraag of een cliënt nog wel behandeld wil worden, gesprek voeren in de thuissituatie en hier op inspelen bij escalatie/verslechtering, om onwenselijke trajecten te voorkomen. Vastleggen in dossiers en communiceren bij overdracht is hierbij van groot belang.
” Maak het de mantelzorger mogelijk mantelzorger te zijn
verruim de mogelijkheden voor respijtzorg waardoor de mantelzorger wordt ontlast en de kans op uitval wordt verminderd.
” Breng samenhang in de uitvoering tussen WMO,WLZ, Wzv

” Verminder bureaucratie door verruiming van beleidsruimte voor professionals
geef professionals de ruimte om zorg te beiden die het beste bij de patiënt past
” Maak de gezondheid van de burger een gezamenlijke verantwoordelijkheid van financiers, aanbieders en dicht bij de burger staande patiëntenorganisatie
” Terugtredende overheid gepaard met marktregulering in de zorg vagen om een structureel gefinancierde regionale patiënten federatie
” Maak een eind aan de informatie en systeem asymmetrie in de uitvoering van de zorg en participatie wetten
” Versterk de as huisarts – wijkverpleging en wijkverpleging – wijkteam sociaal domein.
Maak multidisciplinaire overleg mogelijk.
” Maak onafhankelijke cliëntondersteuning door ervaringsdeskundigen mogelijk
” Speel in op de specifieke demografische ontwikkeling met een snelle vergrijzing in Flevoland
” Breng met preventief huisbezoek kwetsbare ouderen in de wijk in kaart.
” Versterk de samenwerking tussen specialist ouderenzorg en de eerste lijn
” Voorkom dat eigen bijdrage een belemmering vormen voor de noodzakelijk zorg- en welzijnsactiviteiten

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.