Home

Van oudsher hebben landelijke patiëntenorganisaties drie functies: ze zorgen voor lotgenotencontact, geven informatie en voorlichting en ze behartigen de belangen van hun achterban.
Grotere patiëntenorganisaties hebben vaak een structuur met een landelijk bureau, regionale besturen en lokale afdelingen. Daardoor kunnen ze het lokale niveau relatief gemakkelijk ondersteunen met materialen, trainingen en professionele hulp. Ook zijn ze door de afdelingen al lokaal aanwezig. Dat geldt minder of niet voor verenigingen voor zeldzame aandoeningen. Vanzelfsprekend doet ook de aard van de ziekte ertoe: de leden en vrijwilligers van de ene vereniging zijn veel meer en langer inzetbaar dan die van de andere. De consequentie van deze verschillen is dat er niet één strategie voor lokale belangenbehartiging is die voor alle organisaties even goed werkt.De Flevolandse Patiënten Federatie wil op regionaal niveau daarom de krachten bundelen.

Doel Flevolandse Patiëntenfederatie

  1. het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van patiëntenorganisaties in de regio Flevoland;
  2. het stimuleren van gezamenlijke beleidsontwikkeling en innovatie in de gezondheidszorg waarbij gezondheid wordt gedefinieerd als het vermogen om zich te kunnen aanpassen en de eigen regie te voeren in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen in het leven;
  3. het bieden van een platform voor de samenwerkende patiëntenorganisaties om in de dialoog met aanbieders en financiers de kwaliteit en samenhang in de uitvoering te bevorderen van WMO, WZV, WLZ, wet jeugdzorg en participatiewet en deze in de inkoopvoorwaarden vast te leggen;
  4. het uiten van klachten en voeren van procedures over besluiten en maatregelen die de omvang en de kwaliteit van zorg en/of welzijn negatief kunnen beïnvloeden met betrekking tot individuele patiënten/cliënten, de mededinging tussen zorgaanbieders, zorgverzekeraars en tussenpersonen kan beperken dan wel misbruik van een machtspositie in de hand kan werken.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.