GGZ

Een speerpunt in het werkplan van de Flevolandse Patiëntenfederatie is de ggz.  Onlangs (mei 2021) heeft publiceerde het ministerie van VWS de Discussienota Zorglandschap ggz. De nota dient als een ‘menukaart’ van maatregelen die bij kunnen dragen aan de kwaliteit en toegankelijkheid van de ggz. De onderzoekers stellen dat “de toenemende zorgvraag en schaarste aan personeel en middelen ervoor zorgen dat we, als we niets doen, onze zorg niet op het huidige niveau kunnen houden.” Voor een toekomstbestendige zorg moet er volgens hen o.a. ingezet worden op preventie en moet de cliënt weer centraal komen te staan. Daarnaast moet ingezet worden op betere triage om zo wachttijden te verkorten.

Begin dit jaar hebben de gemeenten in Flevoland het “Zorglandschap voor Flevoland“ vastgesteld. In dit uitvoeringsprogramma zijn de afspraken voor de samenwerking op regionaal niveau en de ambities voor de uitvoering van de zorg op het gemeentelijk niveau zijn vastgelegd. De FPF is helaas niet bij de opzet van het Zorglandschap betrokken geweest. Als het goed is hebben de gemeentelijke adviesraden sociaal domein en ervaringsdeskundigen hier hun inbreng gehad.Maar voor de uitvoering op gemeentelijk niveau van de basis onder de regionale afspraken is nog veel denkkracht nodig. De drie afdelingen van de FPF Almere, Lelystad/Dronten en Nop/Urk denken vanuit het positief gezondheidsmodel. De samenhang tussen wonen, welzijn en zorg graag mee.

Mei 2021.

 
 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.