Flevolandse Patiëntenfederatie wil Positieve Gezondheid als hoeksteen voor college-akkoorden

Nu de gemeenteraadsverkiezingen achter de rug zijn, start de moeilijke fase van onderhandelingen voor een college-akkoord. De Flevolandse Patiëntenfederatie dringt in een brief aan alle gemeenteraden van Flevoland erop aan om van Positieve Gezondheid een hoeksteen te maken voor de nieuwe raadsperiode. Van corona-crisis naar een vooruitziend gezondheidsbeleidAfgelopen twee jaar…

lees verder

FPF blij met ontwikkeling samenwerking op wijkniveau tussen huisartsen en gemeente op wijkniveau en hoopt op navolging door andere gemeenten.

De huisartsenpraktijken in Almere en gemeente Almere gaan op wijkniveau nog beter samenwerken. Om die ambitie om te zetten in daden hebben Veronique Bekendam, directeur huisartsenzorg en farmacie van Zorggroep Almere en tevens voorzitter van de Regionale Huisartsenorganisatie Almere (ReHA), en Jacko van der Meulen, afdelingsmanager Zorg en Welzijn Gemeente…

lees verder

Schotten

De Flevolandse Patiëntenfederatie heeft onder meer als doelstelling het stimuleren van samenhang en samenwerking in wonen, welzijn en zorg over de schotten van de diverse wettelijke regelingen en uitvoerende partijen. Zo’n aanpak komt de kwaliteit van de complexe zorg door het ondersteuningsnetwerk rondom cliënten en patiënten ten goede. In onderstaande…

lees verder

Patiëntenbeweging pleit gezamenlijk voor betere financiering

Het ministerie van VWS komt eind van dit jaar met een nieuw subsidiekader voor de patiëntenbeweging. Dat kader geldt vanaf 2023. De drie koepelorganisaties MIND, Ieder(in) en de Patiëntenfederatie hebben in nauwe samenspraak met hun achterban hierover een brief gestuurd aan het ministerie. In deze brief pleiten zij voor meer…

lees verder

GGZ

Een speerpunt in het werkplan van de Flevolandse Patiëntenfederatie is de ggz.  Onlangs (mei 2021) heeft publiceerde het ministerie van VWS de Discussienota Zorglandschap ggz. De nota dient als een ‘menukaart’ van maatregelen die bij kunnen dragen aan de kwaliteit en toegankelijkheid van de ggz. De onderzoekers stellen dat “de…

lees verder

Openbare consultatie sectoroverstijgende betaaltitel Zvw-Wlz

Reactie van de FPF:  Met de sectoroverstijgende betaaltitel Zvw-Wlz kunnen zorgaanbieders, zorgverzekeraars en/of zorgkantoren afspraken maken over nieuwe (regionale) initiatieven die lastig te bekostigen zijn met de reguliere betaaltitels. We denken dat met een sectoroverstijgende betaaltitel meer ruimte ontstaat om zorg over de lijnen en schotten heen te organiseren en…

lees verder